Bestellen via bestelformulier!

groeimeter 'Ik sil sliepe - Nijntje

€ 20,00
kleuren combinatie
Productcode: 207-259
Omschrijving

afm. spiegel 18 x 52 cm.

Een persoonlijke spiegel voor een betaalbare prijs.

Verkrijgbaar in verschillende kleurstellingen.

Naam en datum kunt u doorgeven via 'extra informatie' in het winkelmandje. U krijgt eerst een voorbeeld toegestuurd ter goedkeuring en om de gegevens te controleren. Bij goedkeuring gaat de spiegel de productie in.

 

tekst Ik  sil sliepe:

Ik sil sliepe leave Hear, en ik doch de hannen gear. 'k Freegje oant de ein fan dizze dei, oft ik lekker sliepe mei. Lear my, Hear, om ris te sjen, nei de earme en sike bern, dat ik net allinne sjoch, mar ek wat foar harren doch. Hâld yn't tsjuster fan 'e nacht, as ik sliep, oer my de wacht, dat ik op 'e nije dei, sûn wer wekker wurde mei. Amen.